01-02-2019 Burgerplatform vertegenwoordigd in RAR

Tijdens de Burgerplatformvergadering van 30 januari is Annemieke Goudsmit aangesteld om het Burgerplatform Zaanstad te vertegenwoordigen in de Reizigers Advies Raad (RAR).

De RAR geeft advies aan de Vervoerregio Amsterdam en de vervoerders over het door hen gevoerde beleid of de plannen voor het openbaar vervoer in de vervoergebieden Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Waterland en Zaanstreek. Het gaat daarbij om advies over de Programma’s van Eisen bij het verlenen van OV-concessies, maar ook over vervoerplannen, lijnennetten, dienstregelingen, tarieven, beleid en veranderingen in de infrastructuur voor het openbaar vervoer dat de OV-reiziger raakt. 

Ook hebben leden van de RAR zitting in de consumentenpanels van de concessiehoudende vervoerbedrijven en worden daar geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en plannen voor verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer, service en reizigersinformatie. Daarnaast kunnen zij ook hun bevindingen over de uitvoering van het openbaar vervoer aan de orde stellen.

10-01-2019  Vervoer: Nieuwe aanbesteding bussen Zaanstreek-Waterland
Contactpersoon Burgerplatform: o.a. Annemieke Goudsmit

Dit jaar wordt er een nieuw Programma van Eisen samengesteld voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer (bussen) in Zaanstreek-Waterland. Gisteravond, tijdens ‘Praat met de Raad’ in het gemeentehuis van Zaanstad, gaf verkeerskundig adviseur Kees Rotteveel een presentatie over deze nieuwe aanbesteding. Vervoerregio Amsterdam, RAR (Reizigers Advies Raad) en ook de burgers binnen de betreffende regio worden betrokken bij het samenstellen van het Programma van Eisen waar de nieuwe aanbieder aan moet voldoen. 

Enquête
In deze regio wonen ongeveer 330.000 burgers. In het kader van burgerparticipatie krijgt 1% een uitnodiging om een enquête in te vullen. Daarnaast worden mensen uitgenodigd via de website www.wijnemenjemee.nl hun mening te geven over betere integratie vervoerwijzen, CO2-neutraal, duurzaamheid, comfort, beleving, veiligheid, informatie en meer. Volgens Kees Rotteveel is het de verwachting dat via deze enquête zo’n 6600 mensen hun voorkeur en wensen aangeven. Deze input wordt dan verwerkt in het Programma van Eisen.

Bekijk en beluister de presentatie hier >>

* Kees Rotteveel is verkeerskundig adviseur bij gemeente Zaanstad.

11-12-2018   Mantelzorg in Zaanstad
Contactpersoon Burgerplatform: Micky Biddlecombe, oprichter en voorzitter van Stichting MOE.

Eén op de vier inwoners van Zaanstad is mantelzorger en geeft langdurig en structureel hulp of zorg aan familie of naaste. Uit liefde, goedheid of uit plichtsbesef, zonder vergoeding. Verantwoordelijkheid, geregel, instanties… Dat doe je gewoon, toch? Maar wat als je er zelf aan onderdoor gaat? Elk weekend naar een ouder in het verzorgingshuis of boodschappen doen voor de buren, dat is te overzien. Maar wanneer er intensieve of zelfs 24-uur zorg nodig is, voor bijvoorbeeld een dementerende oudere, een kind met autisme of voor iemand met een ernstige beperking, dan kan de mantelzorger overbelast raken en uitvallen. 

Overbelaste mantelzorgers
Micky: “Door wet en regelgeving wordt het steeds duidelijker; we kunnen niet meer zonder de inzet van onze naaste wanneer we te maken krijgen met ziekte of beperking. In Nederland zijn vier miljoen mantelzorgers actief, en daar mogen wij als maatschappij trots op zijn. Stichting MOE is door mij in het leven geroepen om mantelzorgers te ondersteunen op een laagdrempelige manier, waardoor deze mantelzorgers de zorg voor hun naaste langer kunnen volhouden. Dat kan alleen als zij ook goed voor zichzelf blijven zorgen. Door de toenemende druk van zorgtaken lukt dat niet altijd. Stichting MOE kan dan ondersteunen.”

Preventie
Door het schrappen van betaalde zorg en het streven naar een ‘langer zelfstandig thuis wonen’-beleid, is het aantal mantelzorgers toegenomen. Mantelzorgers zijn nodig, daar is het nieuwe beleid nu op gestoeld. Maar dan moet er wel aandacht zijn voor de omstandigheden en draagkracht van de persoon die mantelzorg verleent. in 2015 waren er in Zaanstad 6600 mantelzorgers zwaar belast en 3300 mantelzorgers overbelast (jonge mantelzorgers niet eens meegerekend). Die aantallen liggen nu hoger. Het is van groot (sociaal en economisch) belang om preventief overbelasting van mantelzorgers te bestrijden. Preventie van overbelasting bespaart veel leed, tijd en geld.

Ziekte of aandoening maakt geen verschil tussen jong of oud, man of vrouw, rijk of arm. Het kan je zo maar overkomen en ineens ben je mantelzorger voor ouder, kind of partner.

Community
Stichting MOE ziet graag de opstart van een community in Zaanstad om mantelzorgers te verenigen en te ondersteunen d.m.v. wekelijkse bijeenkomsten, hands-on hulp wanneer nodig, lezingen, workshops en kortdurende respijtzorg. De community is dan ook ter ondersteuning van de Sociale Wijkteams.

Wat kunnen we doen?
– Bij de nieuwe aanbesteding SWT’s als voorwaarde stellen dat er meer aandacht is voor mantelzorg (vaste medewerker), dat ouderen en mensen met een handicap actief worden gezocht en bezocht in de wijk (dus niet alleen de mensen in beeld die zichzelf aanmelden).
– Aanmoedigen en stimuleren van organisaties, huisartsen, specialisten om mensen door te verwijzen naar MOE indien van toepassing.
– Stichting MOE wil een community starten in Zaanstad. Dit blijkt heel hard nodig te zijn om mantelzorgers te verenigen en ze te ondersteunen d.m.v. wekelijkse bijeenkomsten, hands-on hulp wanneer nodig, lezingen, workshops en respijtzorg.
– Het baart ons grote zorgen dat vele mantelzorgers opbranden en pas nadat er grote problemen zijn ontstaan aan de bel trekken. Vaak bij stichting MOE, een burgerinitiatief dat sinds drie jaar m.m.v. van de gemeente actief is in Zaanstad.  Mantelzorgers die overbelast zijn (suïcidaal, geen eigen leven kunnen leiden, overprikkeld, burn-out) kunnen steeds minder zorg geven en raken in een isolement indien ze geen ondersteuning krijgen (eenzaamheid). Sociale wijkteams zouden laagdrempelig moeten zijn en mantelzorgers informeren over stichting MOE.

03-12-2018   Hoe ontstond het Burgerplatform Zaanstad?

De gemeente Zaanstad ontmantelde in 2016 de toenmalige Seniorenraad, Cliëntenraad Werk & Inkomen en de Participatieraad. Hoe nu verder? Hoe konden deze mensen hun kennis en ervaring blijven inzetten en opkomen voor hun achterban en doelgroepen?

Platform
De raden onderzochten de mogelijkheid om gezamenlijk verder te gaan en zelfs ook andere belangenbehartigersverenigingen aan te laten sluiten. Een belangrijk voordeel van verbreding is dat samengaan resulteert in meer kennis en effectievere samenwerking. Er werd inderdaad gekozen voor een breed platform, om alle burgers van Zaanstad te kunnen vertegenwoordigen. De naam Burgerplatform was geboren. De leden die betrokken waren bij de oprichting startten begin 2018 officieel het Burgerplatform, onder leiding van voorzitter Frans Verlinden.

Groei
Nora Swagerman nam in februari 2018 het voorzittersstokje over van Frans Verlinden en meer organisaties meldden zich aan om aan te sluiten bij het Burgerplatform. Na Rolstoelrijders Zaandam sloten ook onder andere ‘Kom er uit’ (belangenbehartigers gebruikers AOV), Stichting Moe (Mantelzorgers Onder Elkaar) en Jongerenbeleid zich aan. Met een duidelijke visie, missie en doelstelling bespreken de leden in werkgroepen structurele problemen die spelen bij hun achterban, en ondernemen actie. Hier staan alle huidige leden >>

De visie, missie en doelstelling van het Burgerplatform
Visie: In Zaanstad wordt beleid gemaakt in samenspraak met de burgers, waarvoor dit beleid van toepassing is. Burgers van Zaanstad worden vertegenwoordigd in het Burgerplatform, dat is georganiseerd vanuit kennis en ervaringen vanuit diverse regionen van de samenleving.
Missie: Het Burgerplatform moet een spreekbuis zijn voor inwoners van de gemeente Zaanstad en biedt een platform voor inwoners, die zich georganiseerd
hebben of zich willen organiseren.
Doelstelling: Het Burgerplatform zal de overheid gevraagd en ongevraagd adviseren op basis van de door de gezamenlijke organisaties gesignaleerde problemen en/of het doen van aanbevelingen om problemen te voorkomen. Daarnaast denkt het platform mee bij ontwikkeling van gemeentelijk beleid en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

De leden van het platform proberen zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij besprekingen van de gemeente Zaanstad en andere instanties. Het Burgerplatform vergadert maandelijks in het gemeentehuis.

02-12-2018   Seval Özcan over Burgerplatform en bewindvoering op Zaanradio

Elke vrijdag rond 12.30 uur geeft het Burgerplatform op Zaanradio informatie over ontwikkelingen en interessante onderwerpen die in het Burgerplatform aan de orde komen. Afgelopen vrijdag sprak Seval Özcan over het Burgerplatform en bewindvoering op Zaanradio.

Interviewer Bert van Galen vroeg aan Seval wat ze doet in het Burgerplatform. Seval stelde heel duidelijk: “Opkomen voor mensen met schulden. Er zijn veel mensen met schulden in Zaanstad. Maar ook mensen die door ouderdom, psychische problemen, verslaving, lichamelijke beperking of geestelijke beperking (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig hun financiën te beheren. Dan kan bewindvoering de oplossing zijn om te voorkomen dat er hoge schulden komen. Of, wanneer er al schulden zijn, alles op de rit te krijgen.”

Lees meer over bewindvoering >>

 

15-10-2018   Nieuwsbrief voor gebruikers AOV  

Het AOV (aanvullend openbaar vervoer, regiotaxi) is er speciaal voor mensen met een zichtbare of onzichtbare handicap die geen gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer. Bios verzorgt het AOV in de Zaanstreek. Er zijn veel klachten, maar weinig geregistreerde klachten bij de gemeente of Bios. ‘Kom er uit’ komt op voor de mensen die problemen ondervinden met het AOV. Met een flyer (zie de foto) willen ze meer mensen laten weten dat het wel zin heeft problemen met het AOV te melden. Het initiatief ‘Kom er uit’ werkt hard aan verbetering, samen met de gemeente en Bios. 

Problemen zoals te vroeg of te laat opgehaald, telefooncentrale niet bereikbaar, wisselende kosten voor dezelfde ritten, bejegening (niet prettig behandeld), verkeerde auto/bus, enz.? Dien een klacht in bij Bios hier >> en meld het ook bij ‘Kom er uit’ hier >>.
Zo kan ‘Kom er uit’ de klachtenafhandeling volgen. Hoe meer klachten ze kunnen verzamelen, hoe duidelijker het is dat er verbetering moet komen.

Ook in de nieuwsbrief:
2   Er komt een AOV-klankbordgroep, doet u mee?
3   De belangrijkste verbeterpunten voor het AOV.
4   De OV-coach.

Lees de nieuwsbrief hier >>

31-08-2018   Herindeling brievenbussen door POST NL

Uit de verschillende wijken in Zaanstad kreeg het Burgerplatform vragen over het herindelen van de brievenbussen in de wijken. Protestbrieven van burgers naar POSTNL hebben tot nu toe niets uitgehaald.

De herindeling is gebaseerd op de afstandseis in de Postwet. Landelijke en regionale belangenorganisaties voor kwetsbare groepen zijn volgens POSTNL bij de besluitvorming betrokken, maar het Burgerplatform was niet benaderd of op de hoogte. Indien wij ervan wisten, dan had de herindeling van brievenbussen er op diverse plaatsen anders uitgezien. Het is jammer dat POSTNL in een persbericht melding maakt van onze betrokkenheid, dit geeft een verkeerd beeld.

POSTNL is uitgegaan van de Zorgkaart Nederland voor het bepalen waar zorglocaties zich bevinden. Dit was een verkeerde inschatting, want na de transitie in de zorg is er veel veranderd met betrekking tot die zorglocaties. Heel veel verzorgingshuisplaatsen zijn opgeheven en in de overgebleven zorglocaties wonen over het algemeen mensen met intensieve zorg. Deze mensen kunnen niet meer buiten de deur komen en zijn niet meer in staat zijn om hun post zelf te verzorgen.

Daarentegen zijn er nu seniorencomplexen, waar senioren bij elkaar wonen, met onder hen slecht ter been zijnde burgers die nog wel hun eigen post regelen. Veel van hen zijn afhankelijk van het papier, omdat zij niet beschikken over een computer. Deze seniorencomplexen zijn blijkbaar niet bij POSTNL bekend.  POSTNL houdt daar dan ook geen rekening mee en negeert de protesten over het weghalen van brievenbussen. 

Na een brief van het Burgerplatform wil POSTNL nu wel kijken waar de herindeling kan worden aangepast waar nodig. Het Burgerplatform is met organisaties en de Sociale Wijkteams aan de slag om te inventariseren waar brievenbussen nodig zijn in Zaanstad.

Wordt vervolgd…

Persbericht Burgerplatform Zaanstad

Zaanstad heeft een Burgerplatform Spreekbuis voor alle inwoners van Zaanstad Zaanstad, 25 juni 2018 – Zaanse vrijwilligersorganisaties die burgerbelangen behartigen, hebben zich verenigd in het Burgerplatform Zaanstad. Dit platform werkt in samenwerking met de gemeente Zaanstad aan verbetering van participatie en beleid, en streeft naar structurele oplossingen van uiteenlopende problemen die inwoners van Zaanstad ondervinden. Iedereen...