Over de Seniorenraad

Verandering per 1 januari 2017

De Seniorenaad Zaanstad is per 1-1-2017 ontbonden, maar krijgt een nieuwe rol.

Kernverhaal

In Zaanstad praten inwoners mee over het beleid van de gemeente. Dat geldt ook voor Zaankanters die een beroep doen op ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, schulddienstverlening of thuiszorg. De gemeente Zaanstad wil de manier waarop deze mensen kunnen meepraten en -denken – cliëntenparticipatie – vernieuwen. Zodat de inwoners waar het om gaat meer directe inbreng hebben bij het maken van beleid.

Uitgangspunten nieuwe werkwijze.

Dit houdt in dat de werkwijze van de Seniorenraad – als één van de drie adviesraden van de gemeente Zaanstad, verandert, daarmee verandert ook onze rol. Tot nu toe adviseerden en toetsten drie formele adviesraden de gemeente bij het maken van beleid rond Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet. Dit zijn de Wmo Participatieraad, de Cliëntenraad Werk en Inkomen en de Seniorenraad. In de nieuwe werkwijze benadert de gemeente inwoners, die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van de gemeente, proactief en in een vroeg stadium bij beleidsveranderingen en de uitvoering van beleid. Cliëntparticipatie richt zich zowel op inwoners die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van de gemeente als op het informele netwerk dat hen ondersteunt. Denk aan mantelzorgers, (pleeg)ouders, andere familieleden, vrienden, buren, vrijwilligers en buddy’s. De gemeente gaat vaker naar mensen toe en maakt meer gebruik van beeldtaal.

Waarom vernieuwen

Er is een bredere blik nodig om te weten wat nodig is om mensen goed te ondersteunen. De mensen om wie het gaat geven zelf aan graag rechtstreeks betrokken te willen worden bij veranderingen van beleid.

Adviesraden

Met de nieuwe werkwijze vervallen de Individuele regelingen van de formele adviesraden per 1 januari 2017 en daarmee verandert ook hun rol. De raden krijgen in 2017 een budget dat ze zelf in mogen vullen. Gedurende een jaar wordt deze werkwijze door het college periodiek met de adviesraden geëvalueerd. Eind 2017 beslist de gemeente of en hoe dit budget na 2017 beschikbaar blijft.

Nieuwe rol Seniorenraad

De oude Seniorenraad bestond uit afgevaardigden van de verschillende ouderenbonden. Dit wijzigt. Op dit moment denkt een deel van de Seniorenraad en aantal belanghebbenden na over de nieuwe rol van de Seniorenraad.