Commissies

De commissies en hun taken

De Seniorenraad heeft vijf commissies:

 • Commissie Zorg, Welzijn en Wonen
  Deze commissie houdt zich bezig met allerlei zaken op het gebied  van volksgezondheid en het welzijn van senioren. Gemeentelijke ontwikkelingen betreffende het seniorenbeleid worden nauwlettend gevolgd en  besproken. Zo nodig stelt de commissie conceptadviezen op voor de Seniorenraad ten behoeve van het college van  burgemeester en wethouders.
  Commissie Wonen
  Deze (sub)commissie was aanvankelijk na de scheiding van wonen en zorg opgeheven, maar maakt inmiddels weer deel uit van de commissie Zorg en Welzijn. Deze (sub)commissie houdt zich bezig met wonen voor senioren in het algemeen en in het bijzonder met ouderenhuisvesting, waaronder wonen met diensten.
  Leden: Frans Verlinden, Ria Smits en Eduard Vermast 
 • Commissie Verkeer en Milieu
  Deze commissie bereidt de adviezen van de Seniorenraad voor op   het gebied van (aanvullend) openbaar vervoer. Verder volgt deze commissie de ontwikkelingen in Zaanstad op milieugebied en bereidt, indien nodig, ook adviezen voor van de Seniorenraad op dit gebied.
  Lid: Gerard Balke 
 • Commissie Financiën, Koopkracht en Minima
  Bestudeert de financiële stukken van de gemeente:  (Meerjaren)begroting en Jaarrekening. Stelt zo nodig voor de Seniorenraad adviezen op aan het college van burgemeester en wet-houders. De commissie heeft ook als taak het geven van  adviezen in de (gemeentelijke) Adviesgroep Minimabeleid. Tevens is deze commissie belast met het voorbereiden van eventuele adviezen aan het college van burgemeester en wethouders.
  Leden: Volker Renaud en Eduard Vermast 
 • Commissie Publiciteit
  Deze commissie heeft tot taak de Seniorenraad bij de burgers van Zaanstad blijvend ‘op de kaart te zetten’.
  Leden: Coskun Yeğenoğlu.