Burgerplatform reageert op RIB SWT’s

Op 22 maart is de Raadsinformatiebrief (RIB) over de SWT’s in 2021 door het College vastgesteld en verstuurd naar de Raad. Leden van het Burgerplatform hebben de brief gelezen en besproken en zien aanleiding op de inhoud te reageren. Een brief van het Burgerplatform werd daarom de onderstaande brief naar de voltallige gemeenteraad van Zaanstad gestuurd.

Aan: Aan de raadsleden van de gemeente Zaanstad

Betreft: reactie Burgerplatform Zaanstad RIB SWT’s

                                                                                            Zaanstad, 22 mei 2022

Geachte raadsleden,

Het Burgerplatform Zaanstad wil graag reageren op de raadsinformatiebrief (RIB) van 22 maart 2022  betreffende Ontwikkelingen Sociale Wijkteams 2021.

In deze brief worden de ontwikkelingen van de SWT-teams geschetst, maar via de deelnemende organisaties aan ons platform hebben wij ook een aantal andere geluiden gehoord. En deze willen wij graag met u delen.

Voor de duidelijkheid volgen wij puntsgewijs de toelichting van de RIB.

1.1 Corona

In tegensteling tot de positieve indruk die gewekt wordt m.b.t. de bereikbaarheid van de Sociale Wijkteams delen wij dat in het geheel niet. De leden van het Burgerplatform, zijnde diverse maatschappelijke organisaties, hebben heel regelmatig klachten over de bereikbaarheid van de SWT’s ontvangen. Kantoren waren gesloten en slechts mondjesmaat werden terugbelbeloftes waargemaakt. Juist in deze Corona periode, waarin mensen in pijnlijke situaties terecht kwamen, hadden wij meer creatieve oplossingen verwacht op verzoeken tot contact en ondersteuning.

1.2 Werkdruk

Daar de genoemde oorzaken van de werkdruk niet of slechts gedeeltelijk zijn opgelost, maken wij ons ernstige zorgen over de huidige situatie. Er zijn wachtlijsten en vacatures kunnen niet, of slechts met onervaren krachten, opgevuld worden. Zeker nu de Corona maatregelen opgeheven zijn, zoeken hulpvragers naar oplossingen voor de uitgestelde vragen en naar meer ondersteuning of voorzieningen. Zo worden de wachtlijsten langer en het hulpaanbod geringer.

Dus de vraag moet gesteld worden of de SWT’s binnen de gestelde criteria in staat zijn het luisterend oor te zijn en de benodigde ondersteuning te kunnen bieden.

1.3 Wachttijden

Zijn u de reële en concrete cijfers m.b.t. de huidige wachtlijsten bekend? Er wordt in de brief gesteld dat de doorlooptijden goed gevolgd worden. Maar hoe dan? En welke mogelijkheden hebben de wijkteams tot verbetering? Onze achterban hoort nog steeds de klachten over de lange wachttijden en de nare gevolgen van medewerkers met weinig WMO-ervaring. Daarnaast zijn de taken voortvloeiend uit de vroegsignalering, het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en organiseren van activiteiten ook bij de wijkteams belegd. Zijn deze uitbreiding van taken mede de reden van de lange wachttijden?

2 Ontwikkeling Werkwijze

De zin ‘weerstand bij inwoners die vragen om specifieke ondersteuning tegen het toekennen van andere oplossingen’ roept bij ons de vraag op over welke weerstand en over welke andere oplossingen hier wordt gesproken? Uit ervaring willen wij er op wijzen dat ondersteuning bij een WMO-aanvraag een heel andere deskundigheid vraagt, dan het opzetten van buurtvoorzieningen en dergelijke. Uiteraard kunnen deze twee werkvelden in elkaars verlengde liggen, maar vragen wel heel andere deskundigheid. Wij pleiten er voor om het systeem van ‘generieke’ hulpverleners te vervangen door individuele hulpverleners en opbouwmedewerkers. Mogelijk wordt bovenstaande weerstand dan ook voorkomen.

3.1 Deelthema’s

Mooi dat de uitgaven 2021 binnen het geplande budget gebleven zijn, maar gezien de grotere vraag en het voornemen de wachtlijsten weg te werken zullen in 2022 de uitgaven stijgen en is te verwachten dat de budgetgrens in 2022 overschreden wordt. Welke gevolgen heeft dat? Zou het zo kunnen zijn dat mensen halverwege 2022 geen gebruik meer kunnen maken van WMO-voorzieningen?

Het openen van GGZ-huiskamers is als positief ervaren. Het Burgerplatform adviseert dergelijke voorzieningen ook voor jongeren te ontwikkelen.

Recent werd duidelijk dat veel jongeren psychische klachten ontwikkelen. Een plek zoals deze huiskamers kan mogelijk een rustplaats zijn voor deze jongeren.

3.2 Opbouwwerk

In tegenspraak wat hier vermeld wordt moet opgemerkt worden dat een aantal wijken in Zaanstad geen WijkOpgavePlan hebben ontwikkeld. Deels omdat de functie van wijkmanager niet ingevuld was. Deze lacune moet z.s.m. opgelost worden zodat ingezet kan worden om de broodnodige cohesie in de wijken te bevorderen. Maar niet alleen de wijkmanager heeft hier een taak maar ook voor het opbouwwerk van de SWT-teams ligt hier een grote taak.

Omwille van de lengte van onze reactie zullen wij de andere punten van deze RIB niet benoemen, maar in z’n algemeenheid willen wij nog opmerken dat wij een kopje ‘Kansengelijkheid’ missen en ook de samenwerking met de woningcorporaties. Er worden door corporaties diverse activiteiten ondernomen om ouderen te bewegen naar passende kleinere woningen te verhuizen, wat is de rol van het SWT-team hierin? En met welke activiteiten richt het SWT-team zich op het item -Iedereen gelijke kansen-?

In ieder geval, dank voor uw aandacht en wij nodigen u van harte uit onze bijeenkomsten te bezoeken. De volgende data zijn te zien op www.burgerplatformzaanstad.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het Burgerplatform Zaanstad

Nora Swagerman
Voorzitter